Vedtægter

Kap. I – Klubben

 • 1
  Klubbens navn er Samsø Rideklub S.A.K. Stiftet 24/6 1963
  Klubbens hjemsted er Samsø kommune

Kap. II – Formål

 • 2
  Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.
 • 3
  Klubben er medlem af Dansk Ride-Forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Kap. III – Medlemmer

 • 4
  I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen, og har først stemmeret fra den dag de fylder 18 år.
  Gæstemedlemmer bosiddende på Samsø, kan optages i klubben uden stemmeret, og uden brug af klubbens anlæg eller deltagelse i klubbens daglige arbejde, men med ret til, gennem Samsø Rideklub at være medlem af DRF.
  Passive medlemmer kan optages i klubben, men uden stemmeret og uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
  Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen.
  Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsles til 1. januar eller 1. juli.

Kap. IV – Ledelsen

 • 5
  Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån på klubbens vegne. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld, eller andre forpligtelser.
 • 6 A
  Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder eller udelukkelse, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opføre sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
 • 6 B
  I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivende afstemninger (blanke stemmer tæller med som afgivende). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden for 4 uger.
 • 6 C
  I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivende stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringe for Dansk Ride Forbund Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, og der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).
 • 7
  På generalforsamlingen uddeles vandrepokaler og andre æresbevisninger, opnået i det foregående kalenderår. Ved udmeldelse skal pokaler m.m. afleveres samtidig med udmeldelsen.
 • 8
  Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud, og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. For passive-, gæste- og udenøs boende medlemmer, opkræves medlemskontingentet forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt rettidigt kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldet kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
  Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser men med ansvar over for generalforsamlingen.
 • 9
  Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 2 juniorer repræsentanter samt en juniorer suppleant. Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer samt juniorer repræsentanten og juniorer suppleanten.
  I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplere bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov, et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.
  Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen udpeger ridelederne, der er højeste og eneste myndighed under ridningen.

Følgende grupper af mennesker må ikke side i klubbens bestyrelse.

 1. Etablissement ejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet/den selvejende institution.
 2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til.
 3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænerer.
 4. Ansatte på etablissementet.
 • 10
  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kan indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsle. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december. Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent rettidigt og har været medlem af klubben i mindst 1 måned, Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkommende forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af 2 juniorer repræsentanter og en juniorer suppleant
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt
 • 11
  Til forandring af lovene kræves 2/3 af de afgivende stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.
 • 12
  Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december.
  Regnskabet forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
 • 13
  Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når den anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste fald skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel. Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning.
 • 14 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum afholdt generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivende stemmer. Ved den sidste generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. Den sidste generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse at klubbens aktiver.

 

Godkendt på generalforsamling den 27. februar 1992

 

 

Just another WordPress site